Neuro-vývojové odchylky

Jedná se o drobné odchylky nebo oslabení v senzomotorických systémech

HOLISTICKÝ PŘÍSTUP K NEURO-VÝVOJI & EFEKTIVITĚ UČENÍ 

HANDLE (Holistic Approach to Neuro-Develompment Learning & Efficiency) je celostní neuro-vývojový přístup, který vychází z poznatků o plasticitě mozku a vlivu stresu na učení. Na základě screeningu, který zjišťuje nepravidelnosti a odchylky v neuro-vývojových systémech se snažím porozumět chování a potřebám klienta. Na základě toho potom vytvořit individualizovaný program.

HANDLE je nový způsob myšlení. Vyžaduje změnu paradigmatu od léčby nebo maskování symptomů k odhalování základních příčin problémů. 

HANDLE neboli holistitický přístup k neurovývoji a efektivitě učení je souborem principů zohledňující všechny aspekty, které mohou formovat a ovlivňovat naše chování. Je přínosný při diagnostice a terapii neurovývojových odlišností, zahrnující diagnózy typu poruch autistického spektra, poruch učení, poruch pozornosti, ADHD, poruch vývoje řeči, poruch paměti, poruch chování, DMO, stavů po úrazech mozku a dalších stavů. Zakladatelka HANDLE přístupu Judith Bluestone byla mezinárodně uznávanou autorkou a lektorkou.

HANDLE vidí chování, projevy člověka s postižením jako způsob komunikace a náš úkol není toto chování dostat pod kontrolu, ale pochopit a najít jeho příčinu. Staví na vědecky prokázaných faktech z řady disciplín (rehabilitace, psychologie, neurovědy, lékařství, speciální pedagogiky, výživy apod.). Vychází mimo jiné z poznatků, že nervový systém je schopný se neustále adaptovat, že struktura mozku je tvarována vlivem stimulace, kterou mozek dostává – mozek je tedy schopen se zotavit z chorob a úrazů. HANDLE je metoda neinvazivní, nepoužívá léky ani složité pomůcky. Nabízí individualizovaný program jednoduchých pohybových aktivit, jež vyžadují pouze několik jednoduchých pomůcek.

Podrobné informace o HANDLE přístupu naleznete v angličtině na www.handle.org

3 možné příklady oslabené propriocepce, taktilně-kinestetického vnímání a vestibulárního systému. Tyto tři základní systémy mají přímý vliv na pocit jistoty a bezpečí. Jsou základem pyramidy učení. 

 Odmítá delší dobu chodit, rychle se unaví, působí ospale.

Je patrný neustálý neklid, pohyb je chaotický a rychlý.

Reaguje vystrašeně, rozčiluje ho příliš mnoho vjemů.