Všeobecné obchodní podmínky

Vážení návštěvníci na webových stránkách www.edial.cz (dále jen „web“), právě čtete tzv.  Všeobecné obchodní podmínky. Poskytování nabízených služeb probíhá na základě Smlouvy o  poskytování služeb uzavřené mezi mnou Mgr. Zorou Pardyovou (dále jen Poskytovatel) a Vámi  (dále jen Klient). Na webu naleznete podrobný popis nabízených služeb, jejich obsah a informace  o tom, pro koho jsou určeny. 

Obsah  

I. Základní údaje 
II. Jak si objednám a uzavřu Smlouvu 
III. Jak je to s cenou a jak se platí
IV. Dodací a storno podmínky vzdělávacích a přípravných kurzů 
V. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů. 
VI. Závěrem 

I. Základní údaje  

Mgr. Zora Pardyová 
IČ: 67576397 
Sídlo: Tolstého 673/16, Brno 616 00 
Provozovna: Lidická 2030/20, Brno 602 00 
E-mail: centrum@edial.cz 
Telefon: +420 770 66 12 99 
Číslo podnikatelského účtu FIO: 2002299455/2010 
Datová schránka: jvvqgdx 

II. Jak si objednám a uzavřu smlouvu 

Smlouva je tvořena Vaší objednávkou vyplněnou na stránkách www.edial.cz nebo ústní  domluvou se mnou na některou ze služeb uvedených na webu, jejím přijetím z mojí strany a smluvením termínu naší schůzky, podepsáním Vašeho souhlasu se zpracováním osobních  údajů (předám na naší první schůzce), Vaším uhrazením služby dle ceníku

III. Jak je to s cenou a jak se platí 

CENA SLUŽEB: Na webu je u konkrétních služeb vždy uvedena jejich cena. Nejsem plátcem daně  z přidané hodnoty a uvedená cena je konečná. 

ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit hotovostí nebo převodem na místě na firemní  účet 2002299455/2010, nebo platbou na webu využitím platební brány PAYS. Při bezhotovostní  platbě prosím, nezapomeňte uvést jméno a příjmení klienta (pokud je to dítě, potom jméno a  příjmení dítěte) do poznámky pro příjemce, abych mohla platbu identifikovat. 

SPLATNOST CENY: Cena celé částky za službu, která je poskytovaná osobně je splatná ihned po  ukončení screeningu, terapie nebo stimulace. Cena za kurzy, nebo semináře, kde je vystavena  faktura je splatná do 14 kalendářních dní od vystavení faktury. Cena je zaplacena v okamžiku, kdy  je příslušná částka připsána na firemní bankovní účet. Služba poskytovaná přes internet bude 

dodána v okamžiku převedení částky na můj firemní účet nebo po zaplacení přes platební bránu  PAYS. 

IV. Dodací a storno podmínky služeb 

ZPŮSOB DODÁNÍ:
Terapie, stimulace nebo školení bude dodáno dle podmínek uvedených v popisu příslušné služby  na webu EDIAL, popřípadě individuálně sjednaných.  

ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU KONZUMACE SLUŽBY: 
Klient je v celém průběhu výkonu screeningu, terapie nebo stimulace odpovědný za sebe, svá  rozhodnutí a své jednání, a případné škody na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu  psychologické služby.  

Pokud je klientem DÍTĚ a způsobí materiální škodu na majetku Prodávajícího, rozhoduje o  odpovědnosti to, jestli byl jeho zákonný zástupce v tom momentu fyzicky přítomen. Pokud nebyl  fyzicky přítomen (např. protože diagnostika dítěte probíhá často za nepřítomnosti rodiče, který  čeká za zavřenými dveřmi), odpovědnost za škody na vybavení nese Prodávající. Prodávající  nenese odpovědnost za výsledky v duševním rozvoji Klienta, neboť ty jsou závislé na celkové práci  v oblasti duševního rozvoje. Poskytnuté služby nenahrazují zdravotní péči. 

MOŽNOST VYLOUČIT KLIENTA Z ÚČASTI: 
Klienti jsou povinni respektovat pokyny odborníka a nenarušovat průběh terapie nebo  poradenství. Prodávající je oprávněn Klienta vyloučit z procesu diagnostiky / poradenství kvůli  chování porušujícímu pravidla slušného soužití lidí (např. opakované vyrušování, účast pod vlivem  alkoholu či jiných návykových látek).  

STORNO PODMÍNKY:  
V případě, že by služba byla zrušen z důvodů na mé straně a vy jako Klienti jste již cenu uhradili,  obdržíte do 14 dnů na účet, ze kterého byla platba přijata, ode dne, kdy bylo rozhodnuto o zrušení,  zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní  službě dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena  stejným způsobem, jako byla přijata.  

Jako Klienti jste oprávněni objednávku zrušit za těchto podmínek: V případě, že jste uhradili  cenu za screening, kontrolu, terapii nebo stimulaci a zrušíte ji 24 hodin před zahájením procesu  screeningu nebo kontroly, bude Vám vráceno 80% zaplacené ceny nebo poskytnut jiný náhradní  termín. Pokud zrušíte účast na objednaném školení je částka za zaplacené kurzovné nevratná, ale  můžete za sebe poslat náhradu nebo využít jiný termín, kdy je školení pořádáno. Pokud zakoupíte  některý ze stimulačních nebo terapeutických programu na mých webových stránkách je částka  nevratná. 

V. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů 

Smluvní vztah mezi námi se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,  občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a v případech, kdy je Klientem spotřebitel, je to i zákon č.  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Máte-li k uzavřené Smlouvě nebo jejímu plnění nějakou  stížnost, kontaktujte mě prosím na elektronické adrese centrum@edial.cz . Službu Vám poskytuji  jako podnikatel a disponuji potřebným podnikatelským oprávněním dle zák. č. 455/1991 Sb.,  živnostenský zákon. Dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká 

obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu  osobních údajů. Na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi. 

Pokud mezi Prodávajícím a Klientem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Klient právo na  jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o  ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení  jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.  

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena  Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

VI. Závěrem 

Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění závazků mezi Prodávajícím a Klientem vyplývajících ze smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně  měnit, pro Klienta však vždy platí znění obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání  objednávky. Aktuální verze obchodních podmínek účinná při zaslání objednávky je dostupná na  této stránce. 

Tyto VOP jsou účinné od 1. 1. 2023