Zásady zpracování osobních údajů

Pokud jste klientem Edialu, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Edial zodpovídá za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím,  s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení  o ochraně osobních údajů). 

KDO JE SPRÁVCE? 
Mgr. Zora Pardyová, IČ 67576397, se sídlem Tolstého 673/16, 616 00, Brno – Žabovřesky, která  provozuje webové stránky www.edial.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji,  jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu. 

JAK MĚ MŮŽETE KONTAKTOVAT? 
Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle  +420 770 66 12 99 nebo na e-mail: centrum@edial.cz 

PROHLAŠUJI 
Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti  vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy  že: 

• budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to  především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného  souhlasu, 

• plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních  údajů, 

• umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona  o ochraně osobních údajů a GDPR 

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ 
Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů:  • Informování o akcích, vzdělávání, osvětě v oblasti rozvoje osobnosti a dalších služeb s tím  souvisejících. 

• Poskytování nabízených služeb a plnění smlouvy. Vaše osobní údaje (fakturační údaje  a kontaktní údaje) nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. poskytnutí terapie a  stimulace Vám nebo Vašeho dítěte, konzultací a služeb s tím souvisejících.). • Vedení účetnictví 

Jste-li mými zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abychom  vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. • Fotografie a video záznamy ze seminářů. Na některých našich živých akcích – školeních,  seminářích, … pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie  používáme v propagačních materiálech, především na webu. Video záznam slouží  účastníkům online kurzu ke zhlédnutí. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků,  jedině pokud by se jednalo o referenci, a to na základě souhlasu. Pokud byste  na záznamech nechtěli být, dejte mi vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním  živé akce. 

• Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon  nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak. 

COOKIES
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se  na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte anebo také jestli přicházíte díky některému  z našich affiliate partnerů. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, affiliate  a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť  věřím, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. 

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. 

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů,  protože používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat. 

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které  odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme  a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují  zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. 

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM 
Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními  silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou  v souladu s GDPR. 

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít aplikace či zpracovatele, pro usnadnění  a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme  na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako  na sebe. 

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň  ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. 

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto  práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: centrum@edial.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování  osobních údajů. 

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše  osobní údaje zpracovávám a proč. 

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné,  máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. 

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše  nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny  údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. 

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru  omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.) 

Právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát,  máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému  i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30  dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené  daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové  osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat  na e-mail. 

STÍŽNOST U ÚŘADU NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou  stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve  budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné  pochybení napravit. 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení. 

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě  našeho oprávněného zájmu. 

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou  případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém  zaslaném e-mailu. 

MLČENLIVOST 
Dovolujeme si vás ujistit, že spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou  povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž  zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po  skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány  žádné jiné třetí straně. 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.1.2023